Common Chinese characters whose traditional and simplified forms are highly dissimilar


Maybe you learned Chinese with simplified characters and are making a trip to Hong Kong or Taiwan. Or maybe you learned in Taipei but need to work with mainland documents. Either way, you’re crossing the gulf created when the PRC started to simplify the writing system in the 1950s.

In many cases, such as 門 / 门, it’s pretty easy to recognize a character’s simplified or traditional counterpart. But some are very different from each other. This chart attempts to catalog the most dissimilar characters that one encounters in everyday life, newspapers, and such. You might use this to brush up before a trip, for instance.

You may need to zoom in on this page to see the characters clearly.

— Benjamin L. Read, updated December 22, 2019. Comments, corrections and suggestions welcome.

Individual characterExample word group
TraditionalSimplifiedPinyinTraditionalSimplifiedPinyin
bàn辦法办法bànfǎ
bāng幫忙帮忙bāngmáng
bào報紙报纸bàozhǐ
bēi世界盃世界杯shìjièbēi
bèi準備准备zhǔnbèi
毛筆毛笔máobǐ
人民幣人民币rénmínbì
完畢完毕wánbì
biān旁邊旁边pángbiān
biàn辯護辩护biànhù
biàn變化变化biànhuà
cān參加参加cānjiā
céng高層高层gāocéng
chǎng工廠工厂gōngchǎng
chí遲鈍迟钝chídùn
chóng蟲子虫子chóngzi
chǒu醜陋丑陋chǒulòu
chù處理处理chùlǐ
chù接觸接触jiēchù
chuán傳單传单chuándān
cóng從來从来cónglái
到達到达dàodá
dān擔任担任dānrèn
dǎng政黨政党zhèngdǎng
遞交递交dìjiāo
diǎn點滴点滴diǎndī
dié重疊重叠chóngdié
dòng動作动作dòngzuò
duàn斷絕断绝duànjué
duì對於对于duìyú
duì隊員队员duìyuán
ér兒子儿子érzi
ěr偶爾偶尔ǒuěr
發財发财fācái
頭髮头发tóufà
fēi飛行飞行fēixíng
fēng豐富丰富fēngfù
gài蓋章盖章gàizhāng
gàn幹活干活gànhuó
每個每个měigè
guān觀念观念guānniàn
guān過關过关guòguān
广guǎng廣大广大guǎngdà
guī烏龜乌龟wūguī
guó國家国家guójiā
guò過關过关guòguān
hái還是还是háishì
hào掛號挂号guàhào
hòu後面后面hòumiàn
保護保护bǎohù
huān歡樂欢乐huānlè
huì開會开会kāihuì
huǒ夥伴伙伴huǒbàn
jī/jǐ幾乎几乎jīhū
機器机器jīqì
反擊反击fǎnjī
雞肉鸡肉jīròu
繼續继续jìxù
jiàn推薦推荐tuījiàn
jiǎng講話讲话jiǎnghuà
jié節日节日jiérì
jié清潔清洁qīngjié
jiě姊姊姐姐jiějie
jiè藉口借口jièkǒu
jìn進去进去jìnqù
jīng驚喜惊喜jīngxǐ
jīng經驗经验jīngyàn
jìng競爭竞争jìngzhēng
選舉选举xuǎnjǔ
jué感覺感觉gǎnjué
kuī幸虧幸亏xìngkuī
kuì回饋回馈huíkuì
lái回來回来huílái
歡樂欢乐huānlè
釐清厘清líqīng
裡外里外lǐwài
禮貌礼貌lǐmào
歷來历来lìlái
liàn提煉提炼tíliàn
liǎo瞭解了解liǎojiě
líng靈魂灵魂línghún
líng年齡年龄niánlíng
Liú姓劉姓刘xìng Liú
lóu樓房楼房lóufáng
luàn擾亂扰乱rǎoluàn
luó巡邏巡逻xúnluó
疑慮疑虑yílǜ
mǎi買單买单mǎidān
mài賣弄卖弄màinòng
mán野蠻野蛮yěmán
mo甚麼什么shénmo
nán困難困难kùnnán
qiān簽字签字qiānzì
qián花錢花钱huāqián
qiè失竊失窃shīqiè
qìng慶祝庆祝qìngzhù
quàn勸說劝说quànshuō
ràng讓路让路rànglù
rǎo擾亂扰乱rǎoluàn
rào繞線绕线ràoxiàn
rào遶道绕道ràodào
熱心热心rèxīn
rèn認識认识rènshi
shài曬太陽晒太阳shàitàiyáng
shén甚麼什么shénmo
shěn審核审核shěnhé
shí認識认识rènshi
shí其實其实qíshí
寿shòu長壽长寿chángshòu
shū念書念书niànshū
shǔ屬性属性shǔxìng
shù武術武术wǔshù
shù樹葉树叶shùyè
sōng放鬆放松fàngsōng
suì歲月岁月suìyuè
tài生態生态shēngtài
嘆/歎tàn感歎感叹gǎntàn
媒體媒体méitǐ
tiě鐵路铁路tiělù
tīng聽說听说tīngshuō
tóu頭等头等tóuděng
wān海灣海湾hǎiwān
wàn千萬千万qiānwàn
wéi因為因为yīnwéi
wèi衛生卫生wèishēng
虛無虚无xūwú
服務服务fúwù
犧牲牺牲xīshēng
習慣习惯xíguàn
xiǎn明顯明显míngxiǎn
xiàn縣城县城xiànchéng
xiàn獻花献花xiànhuā
xiāng鄉下乡下xiāngxià
xiǎng音響音响yīnxiǎng
xié威脅威胁wēixié
xié攜手携手xiéshǒu
xìn挑釁挑衅tiǎoxìn
繼續继续jìxù
xuǎn選舉选举xuǎnjǔ
xué學生学生xuéshēng
壓力压力yālì
yàn經驗经验jīngyàn
yàn討厭讨厌tǎoyàn
yàn鮮艷鲜艳xiānyàn
yáng陰陽阴阳yīnyáng
yàng模樣膜样móyàng
yào鑰匙钥匙yàoshi
畢業毕业bìyè
樹葉树叶shùyè
醫院医院yīyuàn
差異差异chāyì
藝術艺术yìshù
義務义务yìwù
yīn陰陽阴阳yīnyáng
yǐn隱私隐私yǐnsī
yōu憂慮忧虑yōulǜ
對於对于duìyú
參與参与cānyù
呼籲呼吁hūyù
yuán菜園菜园càiyuán
zàn贊成赞成zànchéng
zāng髒亂脏乱zāngluàn
záo鑿冰凿冰záobīng
zhé奏摺奏折zòuzhé
zhēng特徵特征tèzhēng
Zhèng姓鄭姓郑xìng Zhèng
zhī組織组织zǔzhī
zhòng民眾民众mínzhòng
zhǔn準備准备zhǔnbèi
zhuó渾濁浑浊húnzhuó